Gradska džamija Zavidovići

Dobrodošli na moj blog na kojem cu ispisivati hutbe iz Gradske dzamije u Zavidovicima.

17.02.2021.

DOLAZIŠ PLAČUĆI,OTIĐI RADOSTAN

Hasan el Basri kaže:“Čovječe,pitaš me o ovom i onom svijetu,a razlika između njih je kao između istoka i zapada,koliko se jednom približiš,toliko si se od drugog udaljio.Od mene tražiš da ti opišem ovaj svijet,a šta ti ga imam opisivati kada mu je početak muka,a kraj nestanak.“ Nestanak je dunjaluku, a čovjeku nije. Poslanik kaže:“Došao mi je Džibril i rekao:'Muhammede,živi kako hoćeš,znaj da ćeš umrijeti.Voli koga hoćeš,znaj da ćeš ga ostavit.Radi šta hoćeš,znaj da ćeš odgovarati,prema onome šta si radio bit ćeš nagrađen ili kažnjen“.(Muslim) Čovjek slobodom obdaren,slobodnim izborom počašćen,u mogućnosti je odabrati da živi kako hoće.Allah dž.š. kaže:“ I reci,Istina dolazi od Gospodara vašeg,pa ko hoće neka vjeruje,a ko hoće neka ne vjeruje.“(Kehf 29)Bilo kakav izbor da napravi čovjek,sa posljedicama istog će se suočiti.Uzvišeni kaže:“Daćemo onome koji želi nagradu na ovom svijetu,a daćemo i onome koji želi nagradu na onom svijetu,i sigurno ćemo nagraditi zahvalne“(Ali Imran 145) U vjeru prisile nema.Čovjek koji želi dunjalučki mir i ahiretski spas,izabrat će da živi kao vjernik jer zna da je Allahova milost na Ahiretu,za vjernike samo. Čovjek slobodom obdaren,slobodnim izborom počašćen,može voljeti šta i koga hoće.Ne zabranjuje se da voliš dunjalučko,sve dok te ono ne odvodi od Pravog puta,sve dok te ne udaljava od Allaha i ljubavi prema Njemu i Poslaniku Njegovu.Allah dž.š. nam objašnjava kako da ljubav prema dunjaluku nas ne udalji od ljubavi prema Vječnom.“Reci,ako Allaha volite,mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti:“(Ali Imran 31) Slijedi onog čiji je život bio Kur'an. A on s.a.v.s. je u dunjalučkim blagodatima uživao,ne griješeći,ne pretjerujući,ne srdeći Gospodara svoga.Nama je uzor,a znamo da je grupi ashaba zabranio pretjerano odricanje od dunjalučkih blagodati zarad postizanja više ljubavi Božije.Svijest da ćemo to što god da je od blagodati dunjalučkih ostaviti,usmjerit će nas da koristimo ih,ne griješeći. Čovjek slobodom obdaren,slobodnim izborom počašćen može raditi šta hoće.I ti Muhammede,Džibril mu kaže:“Radi šta hoćeš,odgovarat ćeš.“Svijest,spoznaja,vjerovanje da ćemo za svaki korak,za svaku riječ,za misao svaku,odgovarati,mora biti podsticaj da radimo dobro,jer ti ćeš,čovječe,prema onome šta si radio biti nagrađen ili kažnjen.“Onaj koji bude uradio koliko trun dobra,vidjet će ga,a i onaj koji bude uradio koliko trun zla,vidjet će ga“(Zilzal 7,8) Opiši nam Hasane oba svijeta.Razlikuju se,i što se više približavaš jednom to se više odmičeš od drugog.Od dana našeg dolaska na ovaj svijet,svakim korakom,svakim danom proteklim,bliže smo svijetu onom.Na ovaj smo došli u muci porođajnih bolova i plakali smo.Čovječe,savjetuje Hasan el Basri,s ovog svijeta imaš priliku otići radostan,nasmijan.Potrudi se,učini sve što možeš,uloži sve od dunjaluka u to,da kad drugi oko tebe,bližnji tvoji budu plakali,ti nasmijan budeš. Možeš čovječe živjeti kako hoćeš,možeš voljeti koga hoćeš,možeš raditi šta hoćeš,ali susret s Gospodarom svjetova,izbjeći ne možeš.Zato poslušaj ove riječi Božije kroz hadisi kudsijj izrečene:“Stvorio sam robove Svoje čistim,onda ih obvladaju šejtani i odvraćaju ih od vjerovanja,prikazujući im haram dozvoljenim“ Uzvišeni nas opominje:“Nevjernicima se život na ovom svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju.A na Sudnjem danu biće iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili“(Bekare 212) „Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude;žene,sinovi,gomile zlata i srebra,divni konji,stoka i usjevi.To su blagodati u životu na ovom svijetu,a najljepše je mjesto povratka Allahu“(Ali Imran 14) Ništa od ovog nabrojanog,a sve nabrojano je lijepo,nije zabranjeno.Opasnost je ako čovjek dopusti da ljubav prema prolaznom ovlada njime,pa kao što je plačući došao,plačući i ode s ovog svijeta. Uzvišeni Bože pomozi nas.Amin
Gradska džamija Zavidovići.
19.02.2021.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

09.02.2021.

ČOVJEK NE PRIPADA NI NEBU NI ZEMLJI,VEĆ I NEBU I ZEMLJI

Poslanik je rekao:“Redžeb je Allahov mjesec,Ša'ban mjesec Božijeg Poslanika a Ramazan mjesec Ummeta.“(Džamiu-sagir).Poslanik je molio:“Gospodaru,blagoslovi nam Redžeb i Ša'ban i daj nam da dočekamo Ramazan“. U akšam će večeras nastupiti mjesec Redžeb.On ima posebno mjesto u našoj tradiciji,on je jedan od svetih mjeseci,(ešhuru-l –hurum).Mufessiri kažu:“Nagrada za dobro djelo u ovom mjesecu je veća nego u drugo vrijeme,a razumije se,i kazna za počinjeni grijeh u njemu,je žešća.“Poslanika su pitali:“Zašto je Redžeb Allahov mjesec?“Odgovorio je:“ Allah dž.š.u njemu mnogo prašta,a to je i mjesec u kojem je zabranjeno ratovanje,ubijanje“. U ovom mubarek mjesecu koji večeras u akšam započinje su i dvije blagoslovljene noći.To su noć želja,regaibska noć,i noć mi'radža,Poslanikovog uzdignuća na nebesa.Regaibska noć je u idući četvrtak,ili prva noć uoči petka u mjesecu Redžebu.Glagol RE-GA-BE,od kojeg dolazi naziv ove noći,znači,nešto željeti,htjeti,biti nečemu naklonjen. Psihologija kaže,da je želja glavni pokretač života.Ona vodi i usmjerava čovjekovo djelovanje.Čovjekova svijest se nalazi između materijalnog i duhovnog,a čovjek ne pripada ni nebu ni zemlji,ne pripada ni samo materijalnom,ni samo duhovnom,već istovremeno i jednom i drugom.Sa aspekta želje,čovjek u sebi nosi dvije naizgled suprotstavljene težnje,težnju za materijalnim i težnju za duhovnim.S obzirom da se nalazi između dva svijeta,on istovremeno želi prolazne stvari i stvari uzvišenije od onih koje nudi svakodnevni život.Prepusti li se samo materijalnom,u opasnosti je da postane gori od životinje što ne bi smio,a da se posveti samo duhovnom,nemoguće je jer čovjek, melek biti ne može. Allah dž.š. nas najbolje poznaje pa je spram naše prirode i Uputu nam dao.Kaže nam:“Ti upravi lice svoje vjeri,kao pravi vjernik,vjeri djelu Allahovu,prema kojoj je On ljude načinio,ne treba da se mijenja Allahova vjera,jer je to prava vjera,ali većina ljudi to ne zna“.(Rum 30)A ta vjera koja je prirodi našoj prirođena,uči nas :“I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet,a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro,kao što je Allah tebi dobro učinio,i ne čini nered na Zemlji,jer Allah ne voli one koji nered čine“.(Kasas 77) Islam dakle,omogućava čovjeku,krene li čovjek tim SIRATI-MUSTEKIMOM,da zadovolji,ispuni i svoje dunjalučke i ahiretske želje.Pogrešno je misliti da se želje ispunjavaju tako što u noći želja ili nekom drugom prigodom molimo da nam iste budu ispunjene,iako ne treba ni dovu zanemariti,naprotiv. Da bi ovdje jeli,hranili se i oblačili,da bi ugodno stanovali i druge dunjalučke blagodati uživali,da bi želje dunjalučke ispunjavali,treba raditi,truditi se,biti u stalnom pokretu.Ko je taj ko nam dunjalučke blagodati zabranjuje,ako ih Stvoritelj koji nas najbolje poznaje,ne zabranjuje?A da bi i na Ahiretu ukusnu hranu jeli i slasna pića pili nužno je da ovo dunjalučko bude na halal način stečeno.Da bi i na Ahiretu ukusnu hranu jeli i slasna pića pili,nužno je na dunjalučkim blagodatima zahvalan biti,a zahvalnost, evo kako se svjedoči.Uzvišeni nas tome u sljedećem ajetu uči:“Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu,čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet,i u meleke,i u knjige,i u vjerovjesnike,i koji od imetka,iako im je drag,daju rođacima i siročadi i siromasima i putnicima-namjernicima i prosjacima,i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji obavezu svoju,kada je preuzmu,ispunjavaju,naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini,i u bolesti,i u boju ljutom.Oni su iskreni vjernici,i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klonu.“(Bekare 177) Iskreni vjernici,u nizu želja,imaju jednu iskonsku.Ona se ogleda u onome što Adem a.s. nakon što je iz Dženneta izveden,Gospodara pita:“Ako Ti se pokajem, hoćeš li me vratiti u Džennet?““Hoću“,rekao je Gospodar.Da bi tu želju ispunili,put do nje je u čvrstom vjerovanju u Allaha,meleke,knjige,poslanike,sudnji dan.Na tom putu,putu do ispunjenja želje iskonske, redovno se namaz obavlja,od imetka dijeli i zekat i sadaka,preuzete obaveze se ispunjavaju težeći zadovoljstvu Božijem i bude se ustrajan u dobru a u kušnjama strpljiv. Zašto je mjesec u kojeg večeras u akšam ukoračujemo Allahov?Zato što Allah Milostivi u njemu mnogo prašta.Pokaj se čovječe,mijenjaj se i omogući sebi hodeći SIRATI MUSTEKIMOM,ispunjenje ahiretske želje. Uzvišeni Bože,pomozi nam,da od dunjaluka što više uložimo u ahiret kako bi našu najveću želju ispunili,kako bi u okrilje džennetskih ljepota nastanili se. Amin.
12.02.2021.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

02.02.2021.

NISMO PRIVILEGOVANI-ZAKONI SU SVIMA ISTI

Imam Ahmed bilježi da je neki jevrej došao Omeru r.a. i rekao:“Uistinu kod vas u vašoj Knjizi ima jedan ajet koji da je nama objavljen mi bismo dan njegove objave obilježavali kao blagdan.““Koji je to ajet?“,upita Omer r.a. On reče:“ Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam Islam bude vjera.“(Maide 3) „Tako mi Allaha“,reče Omer r.a.:“ znam sahat,znam dan i mjesto objave ovog ajeta.Bio je petak,pred akšam,na Arefatu.“ Savršena vjera i upotpunjena blagodat,zove se Islam,a riječ islam prevodi se kao potčinjavanje volji Božijoj,a volja Njegova i zakoni su nepromjenjivi.Čovjek je taj koji se treba mijenjati,svoje postupke,ponašanje svoje usklađivati sa zakonima Uzvišenog.Božiji je zakon da voda teče nizbrdo.Zakon je Njegov da vatra gori tek kad ima kisika.Svuda oko nas,u prirodi,u kosmosu,nepromjenjivi su zakoni Božiji.Kako priroda tako i čovjek funkcioniše po pravilima koja ne podliježu promjenama.Po zakonu Božijem sloga u društvu,društvo čini jakim.Oni koji znanje stiču,svjedočit će rezultatu.Rad rezultira prosperitetom,itd.Oni koji su složni,koji zajedno koračaju postavljenim ciljevima,koji stiču znanje i po njemu postupaju,koji rade i radne navike cijene,uspjet će. Zakonodavcu je svejedno ko su oni i kako se zovu.Pogrešno je misliti da će Allah dž.š. zakon Svoj prilagođavati nama samo zato što smo muslimani,samo zato što znamo,na početku hutbe spomenuti ajet napamet,što znamo gdje i kad je objavljen. Neki je čovjek,ovdje pred džamijom,ispričao da u njegovom selu bijahu dva brata,oba posijali kukuruz.Jedan je klanjao,a drugi nije,i u onog što klanja redovno, bijaše dobar kukuruz, a u neklanjača,slab.Rekoh da to nema veze sa njihovim klanjanjem,odnosno njihov namaz nije presudno uticao na kvalitet i rod kukuruza već hizmet istom.Ako nisi dovoljno potorio,ako nisi usjev na vrijeme tretirao,okopao,i dao mu ono što mu po Božijim zakonima pripada,neće ga tvoj namaz učiniti kvalitetnim,jer ne mijenja Bog zakone radi nas već se mi trebamo mijenjati i zakonima Božijim,volji Njegovoj,Islamu,prilagoditi,pokoriti. Ne,neće nam biti uređene avlije,neće nam biti rodne njive,neće nam voćke plod darivati,zato što smo muslimani.Potrebno je avlijama,njivama i voćkama dati trud,znoj i znanje. Ne,neće nam mahale i sela biti uredni,neće nam grad i riječne obale biti čiste zato što smo muslimani.Potrebno je da muslimani žive polovinu vjere koja se čistoćom zove. Ne,neće nam društvo biti socijalnom pravdom premreženo,omladinom koja se raduje završetku škole i fakulteta jer ovdje vidi sebe i svoju budućnost samo zato što smo muslimani.Potrebno je da muslimani primijenu ajete o pravdi, samilosti,da žive savršenu vjeru i drugima nude upotpunjenu blagodat. Ne,neće iz našeg grada,iz naših sela i familija nestati nesloga,svađa,sukobi,zavidnost i netrpeljivost zato što imamo spomenuti ajet o savršenom putu i upotpunjenoj blagodati.Potrebno je da muslimani žive bratstvo. Ne,neće nam školstvo i obrazovanje biti u svjetski vrh rangirano,neće iz svijeta bijelog niko dolaziti ovdje da se liječi samo zato što imamo i znamo ajet na Arefatu objavljen.Potrebno je da IKRE osim citiramo,i živimo. Ne,nije onaj kukuruz bio dobar zato što je čovjek ustajao na sabah,već zato što je nakon klanjanog sabaha izlazio na njivu,išao kukuruzu hizmetiti. Zakoni Božiji se ne mijenjaju.Mi se trebamo mijenjati.Evo čujmo kakvim se osobinama trebamo okititi.Evo čujmo kakvi trebamo biti pa se životu boljem nadati.Muaz ibn Džebel kaže :“Poslanik mi je rekao:“O,Muaze,naređujem ti da uvijek budeš bogobojazan,da govoriš istinu,ispunjavaš dati zavjet i čuvaš emanet.Naređujem ti da se čuvaš izdaje,da paziš na prava komšije,da budeš milostiv prema jetimima.Naređujem ti da govoriš samo ono što je lijepo,širiš selam i činiš dobra djela.Naređujem ti da smanjiš dunjalučke potrebe,čvrsto prigrliš iman,da razmišljaš o Kur'anu,da voliš Ahiret i strahuješ od Dana obračuna.Naređujem ti da prema ljudima budeš samilostan i suosjećajan.Naređujem ti da se čuvaš ružna govora o mudrim ljudima,utjerivanja u laž onih koji govore istinu,slijeđenja nepokornih i činjenja nereda na zemlji.Naređujem ti da se bojiš Allaha,gdje god se nalazio,pored svakog drveta,kamena,izvora,te da se za svaki tajni grijeh,pokaješ tajno,a za svaki grijeh javni,javno“.(Ihjaulumi-d-din) Uzvišeni Bože pomozi nas.Amin
05.02.2021.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

26.01.2021.

ASHABE UZDIGAO NA POČASNO MJESTO,MI GA ODLOŽILI NA POČASNO MJESTO

U djelu“Alhemija sreće“,imam Gazali zapisuje:“Svrha Časnog Kur'ana nije samo učenje njegovih ajeta,nego je to postupanje i življenje po njima.Svrha čitanja je učenje,a svrha učenja je pridržavanje naredbi i zabrana.Stanje onog koji uči Kur'an,a ne obazire se na njegove naredbe i zabrane,sliči na stanje radnika koji je uzeo pismo u kojem mu poslodavac obznanjuje-zapovijeda, koje poslove treba uraditi,pa on sjedne na neko mjesto i povišenim glasom,lijepom dikcijom,čita to pismo,ali ne izvrši niti jednu zapovijed iz pisma.Zasigurno će takav radnik zaslužiti prijekor i kaznu.“ Kur'an je namijenjen svakom čovjeku bez obzira na njegovo porijeklo.Namijenjen je za svako vrijeme i mjesto.On nudi univerzalno stajalište o porijeklu čovjeka,svrsi njegova stvaranja,govori o dobru i zlu,o životu poslije smrti,Džennetu i Džehennemu,odnosno Ahiretu.Kur'an kazuje o čovjekovim obavezama prema Bogu,prema ljudima i prema sebi.On sadrži kazivanja o prošlim narodima,njihovim usponima i padovima i u tome nudi pouke kako budući naraštaji ne bi ponavljali iste greške.U njemu su upute o vladanju,propisi za vladara ali i za podanike,za bogate ali i za siromašne,za rat ali i za mir,za duhovnu kulturu i materijalno blagostanje.U njemu su zakoni o braku,o obavezama supružnika,o odgoju djece,o trgovini,krivičnom,građanskom pa i međunarodnom pravu.Kur'an je temeljni kamen na kojem se gradi život,on je ustav,koji prožima sve aspekte čovjekova života.Kur'an je savršena i konačna Riječ Božija namijenjena cijelom čovječanstvu do kraja svijeta. Onaj radnik koji od poslodavca primi pismo,isto je nakon što ga je pročitao stavio na počasno,odabrano mjesto u svojoj kući-stanu.Još bi ponekad,nekim prigodama i povodima pročitao njegov sadržaj ali bi izostala akcija. Vrlo slično,gotovo identično,se ponašamo kad je u pitanju Kur'an-nama poslana Uputa od Stvoritelja našeg.Pročitali smo,ili nam je neko čitao,uglavnom znamo,šta nam je Stvoritelj i Opskrbitelj,u dužnost stavio,a šta nam je zabranio.Ne izvršavajući naređeno i ne kloneći se zabranjenog,nesumnjivo,zaslužujemo prijekor i kaznu. Ko od nas ne zna da Allah propisuje da se klanja,i da nema načina da se te obaveze oslobodimo,pa ipak,mali,nevažan povod i razlog će nas od namaza odvratiti.Ko od nas ne zna kakvim osobinama nas,vjernike,muslimane,Allah opisuje i šta nam naređuje?Traži da se pokoravamo Njemu i Poslaniku,traži da se na Njega oslanjamo,traži da s vjernicima prijateljujemo,da dobro promovišemo i naređujemo,da se od grijeha udaljimo i isti u granicama naših mogućnosti sprečavamo.Traži da nikog ne uznemiravamo,da lijepom riječju i postupkom lijepim,plijenimo i osvajamo ljude oko sebe.Traži da budemo primjer poštenja,iskrenosti,istinoljubivosti,pravednosti...Od nas se traži da budemo najbolji suprugama svojim,a da one budu naša radost i mir,da djeci budemo primjer dobra i tako ih primjerom odgajamo i na pravi put izvedemo.Mi uglavnom svi znamo šta se u Pismu(Kur'anu)poslanom nam,od nas traži. Nije nam nepoznato da se diljem našeg Ummeta organiziraju takmičenja u i lijepom i stručnom učenju Kur'ana.Nije nam nepoznato da se ljudi u svijetu natječu ko će ga ljepše recitovati i na levhama i zidovima džamijskim ispisati.Natječu se ko će ga ljepše ukoričiti,odštampati...Da podsjetim,nisu svi ashabi imali priliku imati Mushaf u rukama i kući svojoj.Tek ga je Osman r.a. u više primjeraka prepisao.Nisu imali priliku na počasno mjesto ga u svojoj kući staviti.Slijedeći i živeći ono što je u Kur'anu Allah dž.š. objavio zauzeli su počasno mjesto u historiji“Prvi –uvijek prvi“(Vakia 10).Mi držimo Pismo nam poslano na počasnom mjestu,pročitali smo ga,ali,ali...Kakvo je danas naše mjesto u svijetu i kakvo će biti u historiji??? Uzvišeni Bože pomozi nas.Amin
Gradska džamija Zavidovići.
29.01.2021.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

12.01.2021.

MOŽEMO LI SE OD DUNJALUKA SPASITI ?

Ebu Umame el-Behili r.a. prenosi :“ Kada je Muhammedu a.s. dato poslanstvo,vojska šejtana je došla Iblisu i rekla mu :'Poslat je novi Poslanik i došao je novi ummet.' 'Vole li dunjaluk?',upita Iblis.'Da'!,odgovorili su .Iblis im na to reče:'Ako vole dunjaluk,ne brine me što ne obožavaju kipove.Svakog jutra i večeri ću ih nagovarati da čine troje :da stječu imetak na nedozvoljen način,da ga troše tamo gdje ne treba,i da ga ne troše u ono što treba.Sva zla su sadržana u to troje“. Zejd ibn Erkam r.a. je ispričao:“Bili smo s Ebu Bekrom.Tražio je nešto za piće,pa su mu donijeli šerbe od meda.Kada je šerbe prinio ustima,zaplakao je.Vidjevši ga kako plače,i prisutni su počeli plakati.Nakon nekog vremena mi smo plakati prestali a Ebu Bekr nije.Toliko je plakao da smo pomislili da neće ni popiti šerbe.Kada je napokon obrisao suze,upitaše ga:'O halifo Allahovog Poslanika,šta te je rasplakalo'?On odgovori:'Jednom bijah s Poslanikom i vidjeh ga kako se od nečega brani,vidjeh kako nešto pokušava udaljiti od sebe,iako pored njega ne biješe nikoga.Upitao sam ga:'O Allahov Poslaniče,šta je to što udaljavaš od sebe?'Poslanik reče:'Dunjaluk mi se pokazao u jednome liku i pokušao mi se probližiti.Ja mu rekoh:'Udalji se od mene!',a on me pogleda i reče:'Čak i ako se ti spasiš od mene,oni koji dođu poslije tebe,neće se spasiti.“(Hakim) Šejtan će nas svakog jutra i večeri nagovarati da imetak stječemo na nedozvoljen način.Vidi,čovječe,koliko slušaš Stvoritelja i Gospodara svoga i svega?Zbog,npr.,povišenog krvnog tlaka ne jedeš ono što će ti zdravlje ugroziti.Ostavljaš to jer ti je tvoj ljekar,za tvoje dobro,tako preporučio.Allah dž.š. nam je rekao da ne prisvajamo imetke jedni drugih na nedozvoljen način,da ne jedemo i ne pijemo haram i da je svaki haram zalogaj vatra u trbuhu našem,pa ipak nije nam ruka od harama daleko.Nisu dunjaluk i njegova dobra prezreni.Nisu nam te dunjalučke blagodati zabranjene.Pohlepa i sticanje istog na nedozvoljen način je opasno.Evo,poslušajte,koliko opasno!Poslanik kaže:“Na Sudnjem danu vidjet ćete skupine čija će djela biti kao planine,ali će Allah dž.š. narediti da ih odvedu u Džehennem“.Ashabi upitaše:“ Jesu li oni klanjali namaz?““Da,oni su klanjali,postili,noći provodili u dovi,ali kada bi im bio ponuđen dunjaluk,uzimali su ga pohlepno,ne gledajući je li haram ili halal“.(Ebu Nuajm – Hiljetu-l-evlija) Šejtan će nas svakog jutra i večeri nagovarati da imetak trošimo u ono što ne treba,u haram.I nažalost u tome uspijeva.Poslušajte!Prema podacima porezne uprave Federacije BiH,građani te Federacije su u 2019-oj na klađenje potrošili jednu milijardu i osam stotina miliona maraka.Postoje podaci po kantonima,a evo podatak za naš,ZE-DO kanton.U toj 2019-oj građani našega kantona su kladili se za dvjesto trideset i jedan milion.Nagovara nas šejtan da imetak ne trošimo u ono što će nam donijeti vječnu korist,ali i dunjalučku.Zamislite,da smo sakupili dvjesto trideset i jedan milion maraka i uložili u obrazovanje,u stvaranje boljih uslova za život i obrazovanje djece sa posebnim potrebama...Kada nam se traži jedna marka u hajr,mi se premišljamo,negodujemo,oklijevamo i najčešće, ne damo,šejtan nam ne da,jer on nas nagovara da ne trošimo u ono što treba.U mnogim našim džematima se sakuplja po pet maraka godišnje,ne mjesečno,već godišnje,za održavanje mezarja.Prema informacijama koje imamo,većina to ne plaća.Šejtan nam ne da,on, neka je prokletstvo na njega,nas nagovara da lahko potrošimo u ono što ne treba,a nikako u ono što treba. Hazreti Alija r.a. je rekao:“Kod koga se nađe sljedećih šest osobina,bit će mu dovoljno da uđe u Džennet:-spoznaja Allaha i pokornost Njemu -spoznaja šejtana i nepokornost njemu -spoznaja istine i postupanje po njoj -spoznaja zablude i suzdržavanje od nje -spoznaja dunjaluka i čuvanje od njega -spoznaja ahireta i čežnja za njim.“ Pomozi nam Bože da Istinu spoznamo i za Tvojom milošću žudimo.Amin.
Gradska džamija Zavidovići.
15.01.2021.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

05.01.2021.

ALLAH NAS JE STVORIO BEZ NAS, HOĆE LI NAS SPASITI BEZ NAS???

Farzovi,vadžibi,mekruhi i harami,Allahove dž.š. naredbe i zabrane,to su granice.Tim propisima omeđen je naš dunjalučki hod,naš život ovdje.Dunjaluk,svakom čovjeku započinje rađanjem,a završava smrću.Ni jedno ni drugo,ni rađanje ni smrt,nisu naš izbor,nisu volja naša.Stvoreni smo bez nas.Allah dž.š. nas je iz trbuha naših majki izveo kad je On htio,prije toga udahnuvši nam ruha Svoga.Učinio je to bez nas.Hoće li nas spasiti bez nas? Propise koje nam objavljuje,po Poslaniku šalje,objavljuje ih,kako bismo se od zla i nesreće udaljili.Nije za spas dovoljno samo znati da Allah postoji.Predislamski stanovnici Mekke,Arabijskog poluotoka,znali su to:“Kada bi ih upitao,ko je stvorio nebesa i Zemlju,rekli bi Allah“ (Lukman 25).Oni su znali da On Svemoćni postoji,vjerovali su da je On Stvoritelj.Uprkos tome znanju idolima su se klanjali i žrtvu im prinosili.Uprkos čvrstom ubjeđenju da je On stvorio nebesa i Zemlju,oni su činili takve grijehe nad kojima se i mi griješni,gnušamo. Allah dž.š. im je poslao Poslanika,jednog između njih,da im pokaže put spasa,da ih nauči koja će im djela donijeti sreću ovdje i spas tamo,i kojih se trebaju kloniti jer su uzrok nesreći i propasti. Među nama,u redovima ummetskim,mnogo je takvih,vjeruju,čak to svoje vjerovanje naglašavaju,a tu vjeru kojom se hvale,ne žive.Koliko je među nama onih koji će bez dileme reći da je Allah Stvoritelj svega,i koji će Ga u nevolji zvati i za pomoć moliti,ali to njihovo vjerovanje nikakav plod ne daje,dobra djela nisu ono što ih krasi.Oni često govore,vjera mi je u srcu,i ne dopuštam da je neko veći vjernik od mene.Evo takvima primjer,pa neka razmisle.Student na ispitu preda čist,neispisan list,a predajući ga tvrdi,moje znanje je u glavi.Šta će se desiti tome studentu?Svi znamo da će na ispitu pasti jer znanje iz glave,da bi se ispit položio,treba pretočiti na papir,treba ga pokazati.Jednako tako vjera iz srca,ta spoznaja iz glave nam,da je Allah Stvoritelj,da bismo uspjeli,treba biti pretočena u djelo,u dobročinstvo. Svi ka ispitu koračamo.Šta će biti kad na ispit dođeš, ti koji ističeš svoju vjeru u srce smještenu,a papir,Knjiga djela,bez napisanih dobrih djela.Past ćeš na ispitu jer će prevagnuti loša nad dobrim djelima.Zapamti i ovo,kad ne izvršavaš Božiju naredbu,ne ostaje list tvoje Knjige djela prazan,upisuje se grijeh jer je grijeh ostaviti namaz,ne postiti,zekat ne dati...Allah dž.š. nas je stvorio bez nas,hoće li nas spasiti bez nas?Da bi se spasili,ta vjera za koju tvrdimo da je u srcu nam,treba nas podsticati na dobro djelo i od grijeha nas udaljiti.Allah dž.š. kaže:“A ko zlo djelo čini,takvima će lica u vatru gurnuta biti.Pa zar se vi za drugo kažnjavate osim za ono što ste radili“ (Neml 90) Ta vjera,za koju tvrdimo da je u srcu,ta spoznaja,da je Allah stvorio nebesa i Zemlju,nije dovoljna za spas.Koliko je ljudi u Mekki znalo da je Allah stvorio sve,pa ipak su bez spasa ostali.Allah dž.š. te je,o čovječe,stvorio bez tebe,ali da bi se spasio,o čovječe,moraš izgovoriti ono LA ILAHE ILLALLAH,koje će te odvratiti od:alkohola,od kocke,od bluda,od mržnje,zavidnosti,zluradosti,ljenosti,škrtosti,laži,prevare...Allah dž.š. upozorava:“I bojte se dana u kojem ćete se Allahu vratiti,kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti,nikome krivo neće učinjeno biti“(Bekare 281)Skrećem pažnju na riječ ZASLUŽIO.Svako će za ono što je radio dobiti plaću i nepravde neće biti,pa možemo li se spasiti bez nas? Allah dž.š. nas je stvorio bez nas,ali nas neće spasiti bez nas.Kada Knjigu djela dobiješ,ako stranice na kojima je trebalo biti zapisano tvoje življenje vjere,ne nađeš,ako te stranice budu prazne,past ćeš na ispitu.Allah dž.š. je sjeme i zemlju stvorio.Učinio je to bez nas,ali za nas.Neće sjeme postati naša hrana bez nas,bez našeg rada i žrtve.Zar će niknuti sjeme ako ga ne posijemo?Zar će plod na našu sofru stići ako posijano ne budemo gajili,obrađivali, nad njim bdjeli? Kad vjernika opisuje,Allah dž.š. mnogo puta ponavlja:“ Oni koji vjeruju i dobra djela čine“.Vjerovanje,da Allah postoji,da je stvorio nebesa i Zemlju,a namaza nema,a dobročinstva nema...,to je kao sjeme koje lijehu našlo nije,nije nikada proklijalo,nikada stabljika postalo,nikada procvalo i nikada plod dalo.A vjernik upravo treba to,zadiviti svojim ponašanjem kao što posijano sjeme kad iznikne,procvjeta i plod dadne,sijača zadivi.Allah dž.š. kaže za vjernike:“Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti,i on ojača,i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača“(Feth 29) Uzvišeni Bože,pomozi nas.Amin
Gradska džamija Zavidovići.
08.01.2021.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

29.12.2020.

MOLIMO TE GOSPODARU...

Prvi je dan 2021.godine.Petak je,a on je najodabraniji dan .Poslanik kaže:“Najbolji dan koji je sunce obasjalo je petak.U njemu je stvoren Adem,u njemu je uveden u Džennet,u njemu je izveden iz njega,u njemu će nastupiti Sudnji dan,u njemu postoji period,u kojem,ukoliko musliman zatraži od Allaha neko dobro,Allah će mu ga dati“.(Muslim)Od Ibn Abbasa r.a. se prenosi:“Sastali se Ebu Hurejre i Ka'b,pa je Ebu Hurejre rekao:“Petkom ima jedan čas,ako u njemu musliman zatraži nešto od Allaha,Allah će mu to dati.“Ka'b je zatim rekao:“I ja ću vam nešto kazati o petku,kada osvane petak,strah obuzme i nebesa i Zemlju,i kopno i more,i brda i drveće i sva druga stvorenja osim ljudi i šejtana.Meleki se okupe oko džamijskih vrata pa upisuju one koji dolaze,prvog,pa drugog,i tako redom sve dok se imam ne ispne na minber.A kada se ispne na minber,oni savijaju svoje listove,pa ko dođe poslije toga došao je radi Allahovog prava koje mu je obavezao.A obaveza svakog punoljetnog muslimana je da se okupa petkom.Sadaka petkom je vrijednija od sadake u nekom drugom danu.I sunce nije obasjalo dan bolji od petka.“Ibn Abbas r.a. kaže:“Ovo su o petku prenijeli Ebu Hurejre i Ka'b, a ja dodajem:“Ako čovjek u kući ima nekog mirisa neka se njime namiriše“.(el-Musannef) U ovom danu,ima jedan trenutak u kojem se sigurno dova prima.Različita su mišljenja koji je to tren u kojem se danas sve kapije nebeske otvaraju.Taj tren nije nam definisan,kako bismo što više i što češće dovu činili i Allaha slavili.Kad se imam ispne na minber,tad meleki listove saviju i džematu se pridruže,pa zajedno s nama hutbu slušaju.U današnjoj hutbi ćemo Allahu dž.š. se dovom obratiti.Molit ćemo Ga jezikom Davuda a.s. koji je govorio:“Allahu moj,molim Te za četiri stvari,a od četiri Ti se utječem.Molim Te,daj mi :jezik koji čini zikr,srce koje je zahvalno,tijelo koje je strpljivo i suprugu koja će mi biti pomagač i u pogledu mog dunjaluka i mog ahireta.Utječem Ti se od:djeteta koje će mi biti gospodar i šef,supruge koja će me postarati prije nego ostarim,komšije koji će skrivati dobročinstvo koje mu učinim a razglašavati kada nešto pogriješim prema njemu i imetka koji će mi biti uzrokom kazne“.( Tenbihu-l-gafilin ) I mi danas u ovom prvom ovogodišnjem,a odabranom danu,ko zna,možda i u odabranom trenutku,molimo :Daj nam Bože jezik koji čini zikr.Obavezao nas je Allah da Ga zikr činimo i obećao da, ako Ga se budemo sjećali,neće nas zanemariti.Rekao je :“Sjećajte se vi Mene,Ja ću se vas sjetiti“.( Bekare 152)Poslanik nam je obećao da svako ko se bude Allaha sjećao i Allah će se njega sjećati, i kao potvrdu svojem obećanju citirao upravo spomenuti ajet.Sjećajmo se Allaha i kad liježemo,i kad ustajemo,i svaki posao Njegovim imenom započinjimo,i danas u prvom,a odabranom,danu u ovoj godini,zapamtimo:Ako hoćeš da ništa od učinjenog ne izgubiš,sve čini u ime Allaha. Molimo Te Bože jezikom Davuda a.s.:Daj nam srce zahvalno.Učini nas Gospodaru naš zadovoljnim s onim što imamo,i Tvojom odredbom zadovoljnim,jer to su osobine iskrenih i predanih robova Tvojih.Neka nas na zahvalnost Milostivom podstiču riječi Božije:“Ako budete zahvalni,Ja ću vam sigurno još više dati“( Ibrahim 7),i riječi Poslanikove:“Budi zadovoljan s onim što imaš,bit ćeš najbogatiji čovjek.“ Molimo Te bože,Davudovom a.s. dovom:Daj nam tijelo koje je strpljivo.Daj nam Gospodaru snage da strpljivo ustrajavamo na Tvom putu,svjesni da je strpljivost-ustrajnost,izuzetna vjernikova osobina i da ćeš takve bez polaganja računa najljepšom nagradom obradovati. Poslanik nas je naučio, po kakvim kriterijima se bira bračni drug.Rekao nam je da se supruga bira zbog ljepote,porijekla,bogatstva i odgoja.Svoj savjet nama,završio je stavljajući naglasak na odgoj,rekavši:“Izaberi onu koja je odgoja najljepšeg.“To je ona koja će ti biti pomagač u svim hairli dunjalučkim poslovima i zajedno s tobom raditi za ahiret. Uzvišeni Bože,kao što Te Davud a.s. moliio, i mi to danas u ovom odabranom danu,a može biti i u odabranom trenutku,činimo.U blagodati izuzetne se ubraja hairli dijete.Učinit ćemo što je u našoj moći da potomstvo naše izvedemo na selamet,ali na tom putu,Tvoju pomoć trebamo Bože,pa Te kao i Davud a.s. molimo,sačuvaj nas neuspjeha na tom planu. Poslanik je rekao da je hairli supruga,dunjalučki džennet i blagodat neizmjerna,dakako da je i hairli suprug i skladan brak,ta blagodat neizmjerna.I eto u ovom odabranom danu,petku,utječemo Ti se Gospodaru od iskušenja nesklada,nesloge i problema bračnih.To činimo jasno i ponizno,svjesni da je razvod braka,Tebi najmrže dozvoljeno djelo,a da je u našem društvu,nažalost,postao svakodnevnica. Koliko je komšija komšiji važan najbolje svjedoče riječi Aišine r.a. kada kaže da je Džibril toliko govorio Poslaniku o važnosti komšije da je pomislila da će se međusobno nasljeđivati.Ne čini ništa što će komšiju uznemiriti i što bi te,komšijske odnose narušilo.Molimo Te,govori Davud a.s.:Gospodaru,sačuvaj me komšije koji će previđati dobro koje mu učinim,a isticati kad pogriješim prema njemu. Imetak,svi stičemo,i svi ga trebamo,i volimo ga,a Davud a.s. moli:Ne daj mi Bože imetak koji će biti uzrokom moje kazne na ahiretu.Poslanik nas upozorava da svi ćemo stati pred Boga i pitat će nas On za imetak,kako smo ga sticali i u šta trošili.Uzvišeni Bože,spriječi naše ruke da haram dohvate i u kuću nam ga unesu.Svi dani našega života,bez obzira po kojem ih kalendaru brojali,neka nam budu sretni,a sreća je u zadovoljstvu.Uzvišeni,zarad sreće naše i zadovoljstva primi nam dovu kao što si je i Davudu a.s. primio.Amin.
Gradska džamija Zavidovići.
01.01.2021.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

22.12.2020.

JESI LI SLIJEP ???

Krajem drugog hidžretskog vijeka ljudi su se zadivili velikom broju prisutnih vjernika u džamiji.Divili su se masovnoj posjeti pobožnjaka namazima.Među njima je bio i imam Ahmed ibn Hanbel,pa ga upitaše:“ Šta misliš,koliko nas ima?“Imam odgovori:“Možda niko.“Prisutni ostadoše zatečeni njegovim odgovorom,pa ga provokativno upitaše:“Jesi li slijep?“Ahmed ibn Hanbel odgovori:“Slijepac je onaj ko se okrene Kibli,a leđa okrene jetimima i siromasima,zaboravi ih.Slijepac je onaj koji čini sedždu Allahu,a oholi se nad Njegovim stvorenjima.Slijepac je onaj ko je u prvim safovima džamijskim,ali izostaje iz safova onih koji hrane gladne.Slijepac je onaj koji daje sadaku samo jedan dan,a može stalno.Slijepac je onaj koji posti od hrane i pića,a ne posti od harama.Slijepac je onaj koji čini tavaf,obilazi oko Kabe,a zaboravi obići siromahe koji svakodnevno umiru od gladi i neimaštine.Slijepac je onaj ko sluša ezan,a ne sluša roditelje.Slijepac je onaj koji klanja i posti,a vara pri vaganju.Slijepac je onaj koji klanja i posti,a ruke su mu zaprljane krvlju brata njegova.Slijepac je onaj koji klanja,a nije se okoristio svojim namazom.“ Allah dž.š. je naredio da klanjamo.Znamo da je to neizostavna lična obaveza,farzi –ajn ,i da ne postoji okolnost u kojoj smo namaza oslobođeni,osim ako spadamo u jednu od tri spomenute skupine kojima se djela ne pišu.Kolika je namaz i kakva obaveza svjedoči činjenica da ga Svevišnji u Objavi sto trideset puta spominje,vrlo često u imperativnoj formi. Mogli bi se pitati,zašto nam je Allah naredio da klanjamo?Tražeći odgovor na ovo pitanje,odmah treba primijetiti da je On“Ganijj“-neovisan,a mi „Fukaraa“-ovisni.To znači,da namaz nije sam sebi cilj,i da se svodeći ga na puku,suhu formu,njime ne postiže skoro ništa.Allah dž.š. kaže da je namazu zadaća da nas od razvrata i grijeha odvraća,zadaća mu je da nas odgaja,da nas neprekidno,a pet je dnevno namaza,na Allahovo sveprisustvo,podsjeća,da nas podsjeća na stajanje pred Njim i razgovor s Njim,a zanimljivo je,da je namaz upravo to,razgovor sa Stvoriteljem ovdje. Zadivljujuće je vidjeti nas,puna nas džamija,prema Kibli okrenuti smo,a koliko nas je koji suosjećamo s jetimom i siromahom,pitajmo se.Znamo mi da je Poslanik rekao da će skrbnik jetimski i siromaha zaštitnik,s njim u Džennetu biti jednak kao ova dva prsta. Evo nas na sedždi,spuštamo čelo i nos na tlo,spuštamo glavu,razum svoj spuštamo zemlji,kako bi shvatili svoju nemoć naspram svemoći Božije,pa ipak se često ohološću zaogrnemo,iako znamo,od Poslanika smo naučili,da onaj ko u svom srcu ima trun oholosti,u Džennet ne može. Evo nas,braćo,u safovima.Slijepac među nama nije onaj koji nas ovdje ne vidi,već je slijepac onaj koji kad iz ovih safova izađe,ne želi stati ni u jedan saff iz kojega se hajr čini,iz kojega bi se na putu dobra žrtvovao i tako svjedočio da ga namaz oplemenjuje. Namaz se sa zekatom, u Kur'anu preko osamdeset puta spominje,a zekat se u ajetima Kur'anskim,često imenuje riječju SADAKA,a ta riječ dolazi od glagola SADEKA-reći istinu,pa zaključujemo da o našoj pobožnosti ne govori potpunu istinu naš namaz,već ono na što nas on treba podstaći,i od čega nas treba udaljiti. Slijepac nije onaj koji ne vidi pune džamije i mesdžide u ramazanskim noćima na teravih namazu.Slijepac je svako od nas ko se u ramazanskim danima usteže od hrane i pića,od užitka tjelesnog,a nema imansku snagu,bogobojaznosti mu fali,kako bi se od grijeha ustegao.Ovdje dolazimo do zaključka da nije Allah nama naredio post jer mu je stalo da budemo gladni i žedni.Njemu, Uzvišenom i Milostivom je želja da nas postom odgaja,da nas osnaži,kako bi bili na suprotnoj strani od grijeha i poroka. Islamu je namaz temelj, i klanjati se mora.Znamo,nema kuće bez temelja,ali jednako znamo,da ni sami temelji nisu kuća,ne mogu nas zaštititi od kiše i vjetra,od hladnoće i žege.Iz ovih naših namaskih rekata,iz ovih naših safova džamijskih,treba izaći čovjek,musliman,koji zna koliko je dobro obići bolesnika,koji zna koliko je dobro drugog pomoći,koji zna koliko je važno dobro djelo i ovdje i za našu vječnost.Ima nas koji smo više puta bili u prilici tavafiti oko Bejtullaha,a nije nas taj tavaf, taj oko prve Božije kuće obilazak,podstakao da obiđemo bolesnog,unesrećenog,potrebnog,rodbinu.I ovdje se da zaključiti kako ni hadždž nije sam sebi svrha.Tamo,Bejtullahu,po Božijem naređenju idemo,da se od tamo bolji,na dobro djelo spremniji,vratimo. Znamo šarte islamske,klanjati i postiti jeste šart,ali nužno se je pitati,šta je korist nama od namaza i posta,ako varamo na vagi,ako tražimo način da državi ne platimo porez,da radnicima ne uplatimo doprinose,šta je nama korist od namaza i posta ako nas se ne dotiču riječi Poslanikove:“Ko nas vara ne pripada nama“. Allah dž.š. kaže da smo Mu mi dragi onda kada smo u borbi na Njegovom putu u safove zbijeni kao cigle u zidu.Evo nas u safovima.Koliko pobožnjaka ovdje vidiš, o, Ahmede ibn Hanbele?Možda nijednog,rekao bi.U safove staju,ove namaske i braća u Jemenu,i braća u Siriji, i braća u Afganistanu,diljem ummeta našeg brojni su džamijski safovi,a slijepac nije onaj koji ih ne vidi,već su slijepci oni koji iako su u istom namaskom saffu,protiv brata svog rade i krvlju njegovom ruke su sebi okrvavili. Slijepac je svako onaj ko se ne okoristi svojim namazom,jer namaz je temelj,on je poziv na spas,a spas je u onim safovima koji na nas čekaju kad iz džamije izađemo.Sad kad iz ovih safova izađemo neka nas progoni pitanje :koliko se brinemo jedni za druge,koliko je oholosti u meni,koliko mogu,a koliko dijelim,da li se od harama sustežem,brinem li za roditelje,varam li,radim li išta protiv brata svog muslimana?Sad kad iz ovih safova izađemo,pitajmo se :zašto klanjamo,pitajmo se, je li nam vjerovanje svedeno na obred,pitajmo se, u čemu sam slijepac? Uzvišeni Bože pomozi nas.Amin
Gradska džamija Zavidovići.
25.12.2020.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

15.12.2020.

MELEK TE ČUVA ILI ŠEJTAN OPSJEDA???

„Čuvaj Allaha,Allah će te čuvati.Čuvaj Allah,naći ćeš Ga pred sobom.Kada tražiš pomoć,traži od Allaha.Kad utočište tražiš,kod Allaha traži.Kada bi se svi ljudi sastali da ti neku korist donesu,mogu ti donijeti samo ono što je Allah odredio.Kada bi se svi ljudi sastali da ti štetu nanesu,ne mogu ti učiniti ništa osim ono što je Allah odredio.Pera su uzdignuta i stranice osušene.“ (Muslim)Ovako je Poslanik,ibn Abbasa r.a. a time i sve sljedbenike svoje učio kako da se zaštite,učio ih kako da razumijevaju blagodati i kako da podnose iskušenja.Dobro djelo čineći,čovjek Allaha „čuva“ i obezbjeđuje da mu On bude zaštita,da ga On Svemoćni čuva. Allah dž.š. kaže:“ Uz svakog od vas su meleki,ispred njega i iza njega,po Allahovom naređenju nad njim bdiju“ (Ra'd 11)Tumačeći ovaj ajet,Mudžahid kaže:“Nema ni jednog Allahovog roba a da za njega nije zadužen melek koji ga čuva i dok spava i kad je budan,čuva ga i od ljudi i od džina, i različitih briga, i ništa mu se ne može desiti osim ono što je Allah odredio.“ Meleki plemeniti,čuvari čovjekovi,da bi nam čuvari bili i nad nama bdjeli,od nas očekuju da ne činimo ništa što će ih uznemiriti i od nas udaljiti.Poslanik nas upozorava:“ Stidite se časnih čuvara koji se od vas ne odvajaju osim u dva slučaja,kada ste nečisti i kada vršite nuždu.A kada se neko od vas kupa,neka se zakloni.“ (Ibn Kesir) Poslanik također kaže:“ Allah vam doista zabranjuje razgolićavanje,zato se stidite Allaha i onih što su uz vas,časnih meleka koji vas ne napuštaju osim u tri slučaja,kada vršite nuždu,kada ste nečisti i kada se kupate,pa kada se neko od vas kupa neka se zakloni“(Ibn Kesir) Tumačeći ove hadise, mufessir Ibn Kesir kaže da stid na kojem se ovdje insistira,jest onaj koji se pokazuje udaljavanjem od grijeha,ostavljanjem,ne činjenjem onoga što će čuvare naše prisiliti da nas bez zaštite ostave.Da meleki nisu s nama,da nas bez zaštite ostave,kad se razgolićujemo i grijeh činimo,potvrđuje i događaj kojeg Ibn Kesir od Bejhekija prenosi i u svom djelu El-Bidaje ve-Nihaje,zapisuje.Hazreti Hatidža je nakon što je Poslanik prestrašen iz pećine Hira kući došao,željela provjeriti,šta je to što mu dolazi,je li to Objava ili šejtan,te mu reče:“Obavijesti me o tvom drugu koji ti se pojavljuje kada ti dođe.“Kada mu se Džibril pojavio,reče joj:“ Došao mi je,evo Džibrila.“Ona reče:“Hajde,dođi i sjedi na moju lijevu nogu.“Poslanik to uradi,a ona ga upita:“ Vidiš li ga?“Rekao je:“ Vidim.“Rekla je:“ Premjesti se na moju desnu nogu.“Kad je to učinio,upitala ga je:“ Vidiš li ga još uvijek“.Rekao je:“ Vidim, tu je.“Reče mu :“ Sjedi na moje krilo .“ Kad joj je na krilo sjeo,upitala je:“ Je li još tu?“ Rekao je:“Da,tu je:“Ona tad skinu svoj veo sa glave,ukaza joj se kosa i vrat i tad upita Poslanika:“Vidiš li Džibrila sada?“ Rekao je:“ Ne vidim.“Ona mu reče:“Smiri se i obraduj,tako mi Allaha,doista je to melek,a ne šejtan,da je šejtan,ne bi se udaljio nakon što sam se otkrila“. Koga želiš kod sebe,meleka čuvara ili šejtana prokletog?Imat ćeš onoga koga želiš,a želja treba biti akcijom,dobrim djelom propraćena ako meleka uz sebe hoćeš.Čuj šta Poslanik kaže.Od Džabira ibn Abdullaha se prenosi da je Poslanik rekao :“ Kada čovjek legne spavati,oko njega se natječu meleki čuvari i šejtan prokleti.Meleki savjetuju:“Zaspi sa dobrim“,a šejtan govori:“Zaspi sa zlom i grijehom“.Ako spomene Allaha prije nego zaspi,meleki otjeraju šejtana i svu noć ga čuvaju.Kada se probudi,opet se oko njega natječu i meleki zbore:“Započni sa dobrim“,a šejtan govori:“Započni sa zlom i grijehom.Ako,kada se probudi čovjek kaže:“Hvala Allahu koji me je oživio,nakon što sam snen bio,i koji me nije usmrtio dok sam spavao.Neka je hvala onome koji dušu uzima sebi nakon što je smrt zadesi,a druge ostavlja do roka određenog im.Neka je hvala Allahu koji drži nebesa i zemlju da ne padnu,meleki otjeraju šejtana i cijeli dan tog čovjeka čuvaju“(Ibn Hiban i Hakim) S Allahovim imenom liježi i budi se.S dobrim djelima,druži se,pa će ti meleki društvo biti,a sigurnijeg i boljeg,od njihovog društva,nema.Oni,čovjeka čuvaju od zla i nesreće.“Čuvaj Allaha,Allah će te čuvati“,čuvaj propise vjere,živi ih,Allah ti je zaštita.Poslanik kaže:“Kada čovjek slaže,melek se od njega udalji za milju,bježeći od tog smrada“.U Poslanikovom prisustvu se svađaše dvojica.Jedan je grdio drugog,vrijeđao ga,a on je šutio.Kad se u svađu i ovaj drugi uključi,Poslanik ih je napustio.Kasnije ga ovaj drugi čovjek upita:“Zašto si ustao i otišao kada sam na uvrede uzvratio?“ Poslanik reče :“Dok si šutio melek te je branio,a kad si mu odgovorio,došao je šejtan,i tu više nije bilo mjesta za mene.Kada se melek udalji od čovjeka,a šejtan mu se približi,on njegovim jezikom izgovara bestidne riječi“. Ibn Kajjim el-Dževzi u knjizi „Zašto ne smijemo griješiti“,zapisuje:“Jedan ashab je rekao:“ Doista,vi imate nerazdvojne pratioce,stidite ih se i lijepo ih ugostite,meleke vrijeđa ono što i ljude vrijeđa.“Braćo,kada musliman u samoći čini dovu za svog brata u vjeri,meleki govore,amin,neka i tebi Allah dadne isto.Kada u namazu završiš s učenjem Fatihe,meleki zajedno s tobom kažu,amin.Kada vjernik zaspi,meleki bdiju pokraj njega,brane ga i štite.Kada vjernik pogriješi,pa se pokaje,za njega oprost traže i meleki,nosači Arša,i oni koji su oko njega. Uzvišeni Bože,učini nas dostojnim društva meleka.Amin
Gradska džamija Zavidovići.
18.12.2020.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

08.12.2020.

NEĆU POMOĆ, HOĆU DA POMAŽEM !

Davud a.s. je zamolio Gospodara svjetova:“ Pokaži mi osobu koja će sa mnom biti u Džennetu.“ Uzvišeni je odgovorio:“ Sutra izađi u čaršiju,prva osoba na koju naiđeš,jest ta s kojom ćeš se u Džennetu družiti.“ I Davud a.s. izađe i susrete čovjeka koji na leđima nosi breme granja.Nazva mu selam,za zdravlje ga upita i reče:“ Šta su tvoja djela pa si stekao takav stepen da ćeš u Džennetu s Poslanicima biti?“ Čovjek reče:“ Ja svakog dana idem sakupiti breme granja,donesem u grad i prodam.Od zarade,dva dirhema dajem iznemoglim roditeljima,dva trošim za izdržavanje moje porodice,a dva dijelim siromasima.“ „I pravo je“,veli Davud a.s.,“da se družiš sa mnom u Džennetu kad tako postupaš. Pođi sa mnom,ja ću ti svaki dan davati to što sakupljajući i prodajući granje zaradiš,jer ako ćeš se družiti sa mnom u Džennetu,želim da se i ovdje družiš sa mnom.“Čovjek reče:“ Ja sam taj status u Džennetu,to da ću se s Poslanicima tamo družiti,zaradio svojim trudom,prekinem li to,bojim se da ću tu nagradu izgubiti.Ne želim da mi ti daješ,želim raditi.“ ( Tenbihu-l-gafilin) Draga braćo,iz ove predaje učimo, da samo vlastitim trudom,djelom svojih ruku možemo ostvariti sigurnost na ovom i spas na budućem svijetu.Allah dž.š. kaže:“I,da je čovjekovo samo ono što sam uradi“. ( Nedžm 39). Muhammed a.s. kaže:“Kome bude dato pa se zahvali,ili bude iskušan pa se strpi,ili pogriješi pa se pokaje,ili mu bude učinjena nepravda pa oprosti,zatim je Poslanik zašutio,a ashabi ga upitaše:“ Šta će biti s njim?“ Poslanik reče:“ Bit će na pravom putu i bit će siguran“. (Ebu Davud) Ova predaja o Davudu a.s., do nas nije došla da bi mi samo saznali kako je postupao čovjek koji je“junak“ ove priče,već je do nas došla da se na njegov primjer ugledamo i budemo svjesni da se na poklonjenim blagodatima ne zahvaljuje samo jezikom,samo zikrom,samo namazom,već i radom i trudom i borbom i žrtvom.Ponuđeno mu je da ne radi,da se ne trudi,ponuđeno mu da od bogatog Davuda a.s. izdržavan bude,ali on to odbija jer želi biti zahvalan rob Božiji.Allah dž.š. kaže:“Mi mu ( čovjeku) na pravi put ukazujemo,a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti“. (Insan 3) Pravi put je pokazan,pa ko bude njime išao,ko se bude na tom putu žrtvovao i trudeći se zahvalnost Bogu svjedočio,Allah mu obećava podršku,pomoć,obećava mu još više i blaga i zadovoljstva.“Ako budete zahvalni,Ja ću vam sigurno još više dati,budete li nezahvalni,kazna Moja doista će stroga biti“.( Ibrahim 7) Šta će biti s onim kojem je dato a on bude zahvalan,upitan je Poslanik.Bit će na pravom putu i bit će siguran,odgovorio je. Ima razum,ima sluh,ima vid,ima snagu,ima vremena,ima ...,i ne želi da mu Davud a.s. daje 6 dirhema iz straha da ne izgubi status džennetski,društvo poslaničko.On bi opet mogao dva dirhema dati roditeljima,dva trošiti na porodicu svoju a dva dijeliti,ali zna da ih nije zaradio i da takvi,poklonjeni,nemaju tu vrijednost na vagi djela dobrih kao oni koje je sam stekao. Bog Uzvišeni nam naređuje:“O vjernici,budite strpljivi,i izdržljivi,na granicama bdijte,i Allaha se bojte da biste postigli ono što želite.“(Ali Imran 200) Zamislimo došao neki čovjek iz Kuvajta,Emirata,Katara,S.Arabije,odnekud, i kaže nam,ja ću vam sagraditi džamiju, a mi kažemo,ne,ne želimo izgubiti nagradu koja se gradnjom džamije postiže.Izgradit ćemo je sami,našim sredstvima i sopstvenom žrtvom.Došao tako neki,i kaže nam,ja ću vam kupiti tepih u džamiju a mi u glas jedan kažemo,ne,ne prihvatamo da mi ostanemo bez nagrade,bez statusa džennetskog.Sami ćemo to učiniti našim sredstvima i sopstvenom žrtvom.Mogli bismo ovakvih primjera navoditi mnogo. Poslušajte braćo ove podatke.U protekloj 2019-oj,u Domovini nam je registrovano devedeset i dva multimilionera,u čijim rukama je pet milijardi eura.Registrovano je šest stotina milionera,onih koji na računima svojim imaju više od milion,i registrovano je da stanovništvo u BiH u komercijalnim bankama štedi trinaest milijardi maraka. Hoću da ti dam šest dirhema,a ti ništa ne radi,reče Davud a.s. onom čovjeku. Ne,neću to,želim da ih zaradim,želim da budem neovisan,nikom dužan i da nagradu sebi ahiretsku obezbijedim. Neću pomoć,hoću da pomažem! Mi se braćo ponižavamo,za sve i svašta tražimo,prosimo,od drugog očekujemo,zaboravljajući da je Poslanik rekao:“Zaklet ću vam se na dvoje,neće čovjek pružiti ruku da prosi,da traži,a da mu Allah neće povećati siromaštvo,i neće čovjek otvoriti svoju ruku,dijeliti, a da mu Allah neće umnožiti imetak.“ Zaboravljamo da je Poslanik rekao:“Svako jutro na Zemlju siđu dva meleka,jedan moli za darežljivog da mu se imetak umnoži,a drugi za škrtog da mu se uskrati“. Inspirisani i podučeni primjerom Davuda a.s. i čovjeka koji sakupljajući granje obezbjeđuje dunjalučku sigurnost i ahiretsku nagradu,uzviknimo: NE ŽELIM POMOĆ,ŽELIM POMAGATI. Uzvišeni Bože,pomozi nas. Amin
Gradska džamija Zavidovići.
11.12.2020.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.


Stariji postovi

Gradska džamija Zavidovići
<< 02/2021 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
432366

Powered by Blogger.ba