U tjeskobu ili prostranstva putuješ?

„Uistinu, knjiga griješnika je u sidžinu. A znaš li ti šta je sidžin? Knjiga ispisana.“ (Mutafifin 7-9) Šta je sidžin, nije znao ni Ibn Abbas, r.a., pa je upitao Ka'aba, r.a., a on mu objasni: „Sidžin je najdonja, sedma zemlja, a duše nevjernika nalaze se ispod Iblisovog tijela.“ Kao što je sedam nebesa, Allah, dž.š., kaže da je toliko i zemljinih sfera. „Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio.“ (Talak 12) Zanimljivo je da je i sedam džehennemskih imena; džehennem, nar, džehim, se'ir, sekar, lezaa, hutama, a ispod sedmog nevjerničke duše obitavaju. U tjeskobi obitavaju jer tjeskobu i ovdje živješe. „Šta je grijeh?“, upitan je Poslanik. „Ono što te u prsima steže.“, odgovorio je. Zanimljivo je da se osim o sedam zemalja govori i o sedam teških grijeha na koje Poslanik posebno upozorava: „Klonite se sedam velikih grijeha; širka, sihra, ubistva, jetimskog imetka, kamate, napuštanje borbe i potvore.“ (Muteffekun alejhi)

                Čovjek se u knjigu onih koji će ispod sedmog kata Zemlje obitavati, sam upisuje. Čineći grijehe upisuje se, a posebno ovih sedam koji su stepenice čovjekovog unižavanja i propasti. Ogovara, potvara, nered i smutnju u svom okruženju širi, Allahove propise napušta, što znači sa borbenog položaja bježi. Svaki onaj na koga se odnosi kur'anski opis da se u nevolji, na pučini, u opasnosti, sjeća Boga, a čim se obale domogne, čim na sigurno dođe, Boga zaboravi, korača u tjeskobu.

                „Uistinu, knjiga čestitih je u ilijjunu. A znaš li ti šta je ilijjun? Knjiga ispisana.“ (Mutafifin 18-20) Šta je ilijjun, nije znao ni Ibn Abbas, r.a., pa je upitao Ka'aba, r.a., a on mu objasni: „To je sedmo nebo na kojem duše vjernika obitavaju.“ Duše vjernika su u prostranstvu, nije im tjeskobno. I ovdje u tijelo smještene im bijaše prostrano jer su za uzora imale onog čija su prsa rasprostranjena „Zar prsa tvoja nismo raspostranili?“ (Inširah 1), Allah veli Poslaniku.

                Čovjek se u knjigu onih koji će sedmu nebesku sferu dosegnuti, upisuje sam. Kelime i šehadetom se upiše, a potom stepenicama koje se zovu namaz, post, zekat, hadž, sadaka, lijepa riječ, odgoj djece, dobročinstvo roditeljima, briga za zajednicu…, uspinje. Od Dahaka, r.a., se navodi sljedeće: „Kada se uzme duša vjernikova ona se uspinje do prvog neba, a odatle oni bliski s njom (meleki) idu do drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog i sedmog neba sve dok ne bude dovedena do sidretu – l- munteha.“ „A šta je sidretu – l – munteha?“ upitao je Ibn Abbas, r.a., Ka'aba, r.a., a on mu objasni: „To je lotos na glavama nosača prijestolja Božjeg. Tu se završava ljudsko znanje i niko ne zna šta je iza toga, zato je i nazvan tako, lotos krajnjeg dosega.“

                Čovjek je u svemu ograničen, pa i granice njegove spoznaje postoje, ne može vidjeti nevidljivo, čuti bešumno, znati nikom neotkriveno. Ali da bi do granice beskraja došao, da bi mu duša u prostranstvima sretna plivala i do sidre i muntehaa došla, treba ono što zna, treba vjeru živjeti. Za ono što zna će i odgovarati. Poslanik to jasno naglašava: „Halal je jasan i haram je jasan, a između su sumnjive stvari. Ko se kloni sumnjivih stvari sačuvao je svoju vjeru i dostojanstvo, a ko zagazi u sumnjivo, u haram je zagazio.“ (Muteffekun alejhi) Put našeg uzdignuća na nebesa sedma je u odmicanju od harama i koračanje stepenicama propisa naše vjere koji nas Allahu, dž.š., približavaju a našu dušu u ahiretsko prostranstvo odvode. Činjenje dobra na ovom svijetu čini prostranim prsa naša ovdje, a na budućem svijetu u prostranstvo užitka vodi.

                Ibn Abbas je upitao i o značenju ajeta koji o Idrisu, a.s., govori: „Mi smo ga na visoko mjesto digli.“ (Merjem 57), pa mu je Ka'ab, r.a., objasnio: „Njemu je Bog objavio, tebi ću svakog dana uzdizati djela onako kako i druga ljudska uzdižem. Idris, a.s., tada zamoli svog prijatelja, meleka čuvara, da zamoli meleka smrti da sačeka dok on još dobrih djela uradi. Tada ga prijatelj, melek čuvar, na krilima svojim uzdiže visoko i kad je bio na četvrtom nebu tu ih susrete Azrail i upita za Idrisa, a.s., gdje je on? Melek, prijatelj Idrisov, Azrailu reče, tu je međ’ krilima mojim, a Azrail reče čudno, meni je naređeno da mu dušu uzmem na četvrtom nebu.“

                Nije Idrisu, a.s., odgođen edžel. Neće ni nama biti. Dušu će nam sigurno uzeti, a kud će s njom otići, gore ili dolje, u prostranstvo ili tjeskobu, to pitanje nas treba progoniti.

                Budi čestit, upiši se u knjigu čestitih pa ćeš u prostranstvo sedme nebeske sfere, do granice munteha, Allahovoj blizini stići. Allah, dž.š., kaže: „Čestiti su oni koji vjeruju u Allahu i u onaj svijet i u meleke i u knjige i u poslanike i koji od imetka dijele iako im je drag rođacima, siročadi i siromasima, putnicima i prosjacima i koji namaz klanjaju i koji zekat daju i preuzetu obavezu ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini i u bolesti i u boju ljutom.“ (Bekare 177)

                Uzvišeni Bože, pomozi nas kako bi se u knjigu čestitih upisali i u prostranstvo Tvoje milosti nastanili. Amin.

Izet-ef. Čamdžić

20.10.2023.

*Kazivanje o Ibn Abbasu, r.a., i Ka'abu, r.a., uzeto iz „Knjige o duši“, Ibn Kajjima el – Dževzija, str. 261, 262.

Komentariši