Din nas uči kako do dženneta odmah

Allah, dž.š., kaže: „A doći ćete Nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo s vama božanstva vaša koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze među vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali.“ (Al-An'am, 94)

Od svih stvorenja Božijih, čovjek je jedini razumom, moći da razlučuje šta je dobro a šta grijeh, obdaren. Samo je čovjeku Allah, dž.š., govorio i Uputu mu poslao kako bi ga lutanja i patnje, nesreće i propasti spasio. Kako je čovjek jedini razumom i slobodom počašćen, jedini će pred Gospodara svoga i svega stati i račun za život dunjalučki sviđati.

Nema čovjekovom životu kraja. Iz dunjalučke kuće seli se u berzahsku a s ponovnim spajanjem duše i tijela u ahiretsku, i živjet će vječno, a suštinsko pitanje je, gdje. Allah, dž.š., kaže: „Eto tako, Mi tebi objavljujemo Kur'an na arapskom jeziku, da bi opominjao Mekku i one oko nje i upozorio na Dan kada će se sakupiti, u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u Džennet, a drugi u Džehennem.“ (Aš-Šura, 7) Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik rekao: „Na Sudnjem danu će biti dovedena smrt na Sirat ćupriju i bit će kazano:'O džennetlije!’ Oni će se odazvati strahujući da ne budu izvedeni iz svojih boravišta koja su nastanili. Zatim će biti kazano:'O džehenemlije!’ Oni će se radosno odazvati, nadajući se da će izaći iz boravišta koja su nastanili. Nakon toga će i jednima i drugima biti rečeno:'Poznajete li ovo?’ Odgovorit će:'Da, to je smrt’. Zatim će biti naređeno da se ona ubije. Nakon toga će objema skupinama biti kazano:'Vječno ćete ostati u boravištima koja ste nastanili i nikada više smrt u njima nećete okusiti'“. (Ibn Madždže)

Eto, nema nikakve sumnje da će vjernici u Džennet a nevjernici u Džehennem. Slobodom i razumom obdaren čovjek kojem je Uputa i Poslanik poslani sam bira svoje vječno boravište. Svi ćemo pred Sudiju pravednog s onim što smo radili. U suri Nedžm Uzvišeni nas opominje: „I da je čovjekovo samo ono što sam uradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti.“ (Nedžm, 39-41) Hoće, vjernici će u Džennet. Svi koji su svjedočili Allahovo jedinstvo i Muhammedovo, a.s., poslanstvo, koji su šehadet zborili, ući će u Džennet. Nema sumnje da bismo svi mi htjeli u Džennet odmah, a da bi u toj skupini bili, nužno je biti na stazi pravoj, na putu dobročinstva se žrtvovati jer će odmah spašeni biti oni kojima na mizanu dobra djela pretegnu. Jasna je poruka Gospodara našeg: „Onaj u koga njegova dobra djela budu teška u ugodnom životu će živjeti, a onaj u koga njegova dobra djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti.“ (Al-Kariah, 6-9)

Poslanik kaže da nas, din naš uči kako do ugodnog vječnog boravišta da dođemo. Na tom putu treba neprekidno da preispitujemo, da bdijemo nad našim odnosom prema Gospodaru, prema Poslaniku, prema Kur'anu, da budemo svjesni naše odgovornosti ako nečim upravljamo i da znamo da je pitanje međuljudskih odnosa izuzetno važno i na vagi naših djela bit će presudno.

„Vjera je savjet.“, veli Poslanik. Rekosmo: „Kome Poslaniče“? A on reče, vama kako da se odnosite prema Allahu. Šehadetom smo svjedočili da je Jedan, da Njemu niko nije ravan, da On sve stvara, održava i rastvara, Njemu, samo Njemu, vjernik se pokorava, neprekidno i neizmjerno Mu zahvalnost izriče. Kad pred Gospodara dođemo, a doći ćemo pojedinačno, onakvi kakvi smo prvi put stvoreni, neće biti s nama niko. Neće biti onih koje su ljudi Allahu ravnim smatrali, sve će veze pokidane biti i nikakva posrednika tu nema. Vjernik koji želi Džennet odmah, žuri onome što Allah voli. Žuri učiniti dobro djelo samo radi Njegova zadovoljstva jer zna da je čovjekovo samo ono što sam uradi.

„Vjera je savjet.“, veli Poslanik. „Kome?“, upitasmo. On, s.a.v.s., reče, vama kako da se odnosite prema Poslaniku. Volimo Poslanika, zar ne? Branimo ga od napada i nasrtaja, uzrujani smo kad se o njemu, s.a.v.s., neistine i potvore iznose. Kad ga se karikaturom prikazuje, bijesni smo, ali vjera nas uči da se ljubav prema Poslaniku pokazuje slijedeći ga, ta ljubav se pokazuje živeći ono što nam je rekao, naredio, preporučio, šutnjom odobrio. Evo, svi znamo da nas je naučio da je čistoća pola vjere i da po čistoći i urednosti trebamo biti prepoznati. Pogledajte tu našu ljubav prema Poslaniku, kolika je i kakva je, kad vidimo neuredne obale naših rijeka, naše ulice, naše avlije… Vjernik koji želi Džennet odmah, za Džennet se bori svugdje i neprekidno a ukloniti smetnju s puta, i to je borba za džennet, a pred Gospodara ćemo samo s onim što smo sami uradili.

„Vjera je savjet.“, veli Poslanik. „Kome?“,  upitaše ashabi. Poslanik reče, vama kako da se odnosite prema Kur'anu. Allah, dž.š., nam kaže da samo Kur'an vodi ispravnom putu. Mi se nadamo džennetu i to odmah a nažalost kad god nam ne odgovara kur'anska zapovijed, zaobići ćemo je i zarad kratkotrajne i neznatne dunjalučke koristi postupiti po svome. Uprkos jasnoj poruci da je ahiret bolji i da je vječan, malo je nas koji ćemo od neizmjernih dunjalučkih blagodati nešto otkinuti i u vječni ahiretski užitak uložiti. Od sna otkinuti za namaz noćni, za sabah, od imetka otkinuti, za sadaku i za zekat koji će ga očistiti, od slobodnog vremena otkinuti za rad za opće dobro. Ne žurimo učiniti dobro iako znamo da će svako samo s onim što je uradio pred Gospodara.

„Vjera je savjet.“, veli Poslanik. Upitaše: „Kome?“, a Poslanik reče, vama kako da se odnosite prema predstavnicima, prema predvodnicima vašim, ali i njima kako da se odnose prema obavezi preuzetoj. Vjera nas uči da uvijek slijedimo ono što je dobro, da se oko dobra ujedinjujemo, da na ono što nije dobro ukazujemo, da se neredu, nepoštenju, nepravdi suprostavimo. Njima, tim našim predvodnicima, vjera govori da im je Allah, dž.š., ukazao priliku da se ako žele u džennet odmah pravednošću, poštenjem iskrenom i istinskom žrtvom za to bore. Samo je jedan hlad na ahiretu, Allahov hlad i u njega mogu predvodnici naši koji se na ovom svijetu, na funkcijama svojim pravednošću i poštenjem ukrase a svi ćemo pred Gospodara samo s onim što smo sami uradili.

„Vjera je savjet.“, veli Poslanik. „Kome“? upitaše ashabi. Vama, da znate kako da se jedni prema drugima ophodite i slogu i zajedništvo gradite, reče Poslanik, i još nam reče: „Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na djelo koje budete li ga radili, voljet ćete se? Širite selam među sobom.“ (Muslim). „O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u Džennet sa selamom.“ (Ibn Madždže)

Uzvišeni Bože, učini nas od onih koji će se Džennetu obradovati odmah. Amin!

Izet ef. Čamdžić

16.02.2024

Komentariši