Vjernik teži svaki dan živjeti kao da je zadnji

Obredi su završeni, žrtve prinesene, hadžije će ovih dana sa svetih mjesta vratiti se u mjesta svoja, a iz obrednih radnji u svakodnevni život. A svakodnevni život također podrazumjeva s obredima druženje i od grijeha čuvanje.

U danima hadždža i kurbana imali smo priliku svako na sebi dostupan način od grijeha se osloboditi. Oni na hadždžu, hadždžom, jer Poslanik kaže: „Ko obavi hadždž i ne pogriješi vratit će se čist kao na dan rođenja.“ Oni kod kuće kurbanom jer Poslanik kaže: „Sa kapanjem prvih kapi krvi vašega kurbana čistite se od grijeha.“ Oni bez hadždža i bez kurbana, postom dana Arefata jer Poslanik kaže: „Ko posti dan Arefata bit će mu oprošteni grijesi prošle i naredne godine“.

Ovi protekli dani bili su dani hadža, dani kurbana, dani tekbir i tešrika, a Allah, dž.š., nam kaže šta da činimo kad ovi dani prođu: „A kad završite obrede vaše opet spominjite Allaha kao što spominjete pretke vaše i još više Ga spominjite.“ (Bekare, 200)

Iz obreda koji su se završili dobili smo podjećanje na odjeću koja nas čeka, o kojoj stih kaže: Kefenu libasun kullu nasin labisun – Ćefin je odijelo koje će svaki čovjek obući, i na kuću koja nas čeka a o kojoj stih kaže: El kabru darun kullu nasin dahilun – Kabur je kuća u koju će svi ljudi ući. Kad ćefin bude odjeća a kabur kuća neki ljudi će biti pobjednici a neki poraženi. „Vjernici će biti pobjednici.“ (Mu'minun, 1) Koji? Oni koji i kad se obredi završe s obredima žive. Oni koji Allaha svakog, a ne samo u određenim danima spominju. „Vjernici će postići ono što žele“ (Mu'minun, 1) – Allahovo je obećanje.

Pod uslovom da: Namaz svaki dan klanjaju, od imetka u granicama mogućeg dijele, tuđe mahane ne istražuju, moralom se zaogrnu, emanete povjerene odgovorno izvršavaju….

Kao što nam Allah, dž.š., naređuje da nakon druženja s Njim u obredima hadždža opet Ga spominjemo, Poslanik žudi za istim pa veli: „Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša kada biste vi uvijek bili onakvi kakvi ste kad ste kod mene i kad biste se stalno sjećali Allaha, meleci bi širili svoja krila nad vašim posteljama i vašim putevima štiteći vas.“ (Muslim)

Od Ukbe bin Amira, r.a., se prenosi da je Poslanik rekao: „Nema konjanika (putnika) koji je u svojim mislima zaokupljen Allahom, sjećanjem na Njega, a da melek nije s njim.“ (Medžme'u'z-zeva'id)  „Onaj ko se sjeća svoga Gospodara i onaj ko se ne sjeća, to je kao živ i mrtvac.“ (Buharija) Slijedeći hadis posebno ističe nagradu za one koju su u obilju a Boga ne zaboravljaju: „Oni koji se Allaha budu sjećali u svojim udobnim posteljama oni će ući u sami vrh Dženneta.“ (Medžme'u'z-zeva'id) „Sa Allahove desne strane bit će, a nisu ni poslanici ni šehidi. Lica će im biti svijetla. Drugi će zavidjeti njima na blizini koja im je data. ‘Ko su ti ljudi?’ -upitaše ashabi. To su oni koji se sakupljaju radi zikrulaha“ (Medžme'u'z-zeva'id). „Poslaniče- kakva je korist od skupova gdje se čini zikr?. Korist je Džennet, Džennet.“ „A ko se nađe u nekom sijelu gdje se ne spominje Allah niti Poslanik žalit će za tim do Sudnjeg dana“. (Ebu Davud)

U danima kurban-bajrama svaki dan smo tekbir i tešrik učili, Allaha, dž.š., slavili i kroz obrede s Njim se intenzivno družili. Uzvišeni nam naređuje: „A kad završite obrede vaše opet spominjite Allaha kao šsto spominjete pretke vaše.“ Da bi, kad ti ćefin odjeća bude, a kabur kuća bio pobjednik kao što si na bajram se probudio svakog dana na sabah se budi. Kao što si kurban dijelio svakog dana u granicama mogućeg dijeli. Kao što si selam svojim obilaskom rodbine i komšiluka širio svaki dan čini isto jer biti vjernik podrazumjeva svakodnevno s obredima druženje i od grijeha čuvanje.

Uzvišeni Bože, pomozi nas da Ti svaki dan posvetimo kao da je zadnji. Amin.

21.06.2024

Komentariši